Acoustic Beach at Tijuana Flats - August 12, 2017
Spill - August 18, 2017
Ocean Sun Brewing - September 9, 2017
St. Johns Steakhouse - September 15, 2017
Spill - September 22, 2017
Buster's Bistro - October 6, 2017
Spill - October 20, 2017
Ocean Sun Brewing - October 21, 2017
Octoberfest Tinity Lutheran - October 27, 2017
Spill - November 17, 2017
Ocean Sun Brewing -November 18, 2017
Buster's Bistro - December 1, 2017
Ocean Sun Brewing - December 9, 2017
Spill - December 31, 2017